RPO w ocenie KE

statystyki

Na początku grudnia w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz Komisji Europejskiej (KE). Była to okazja do podsumowania postępów we wdrażaniu 16 RPO na lata 2014-2020 na podstawie osiągniętych dotąd wartości kontraktacji, certyfikacji i wskaźników.

Według stanu na 30 listopada br. wszystkim regionom udało się osiągnąć wymagany przez MIiR poziom 50% kontraktacji programu (średni poziom wynosi 63,6%). Pomorze Zachodnie zakontraktowało do końca listopada 3,93 mld zł, co stanowi 58% dostępnych środków. RPOWZ zajmuje szóste miejsce w kraju, jeśli chodzi o poziom wypłaconych środków w relacji do alokacji całego programu (21,6%), przy średniej dla regionalnych programów na poziomie 19,2%.

W przyszłym roku KE – w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach rocznych z realizacji programów regionalnych za ten rok – dokona tzw. oceny śródokresowej. Obejmie ona analizę postępów w osiąganiu celów szczegółowych wyznaczonych dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi priorytetowych. Słabe wyniki mogą wiązać się z utratą tzw. rezerwy wykonania. W przypadku RPOWZ jest to ponad 96 mln euro (ok. 416 mln zł). Jej wykorzystanie będzie możliwie, jeśli podczas analizy 41 wskaźników (finansowych i rzeczowych) i kluczowych etapów wdrażania okaże się, że osiągnięte zostały wyznaczone poziomy. Według stanu na 12 grudnia br. 40 wskaźników, ujętych w ramach wykonania, zostało już przez Pomorze Zachodnie osiągnięte na poziomach wymaganych przez rozporządzenia unijne. Nie ma też zagrożenia dla osiągnięcia ostatniego wskaźnika przed końcem 2018 roku.

Analizując poziom wdrażania programów, przyjrzano się także celom narzuconym przez zasadę n+3, która obowiązuje w tym okresie programowania. Zgodnie z nią KE anuluje każdą część kwoty w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na początkową i roczną płatność zaliczkową oraz płatności okresowe do 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe (tzw. roku n). W ramach RPOWZ pierwszy cel wynikający z tej zasady przypada na koniec 2018 r. Dla województwa zachodniopomorskiego przez skuteczne wykonanie minimalnego celu n+3 rozumie się przedłożenie do KE do 31 grudnia 2018 r. wniosków o płatność na kwotę co najmniej 383 mln euro wkładu z UE. Według danych na 3 grudnia br. cel ten jest już osiągnięty na poziomie 156%, a nawet udało się już osiągnąć 90% celu na 2019 rok!