Więcej badań dla przemysłu

Nowoczesne laboratorium i wykwalifikowani pracownicy zapewniają najwyższą jakość produków

W województwie zachodniopomorskim działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej RPOWZ wspiera szkoły wyższe i jednostki naukowe w nawiązywaniu współpracy z przemysłem. Dzięki niemu więcej wyników prac badawczo-rozwojowych będzie transferowanych z sektora nauki do przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji. 

Wzrost nakładów prywatnych na badania i rozwój (B+R) oraz budowanie mostów między sferą nauki i biznesu to jeden z celów polityki spójności. Kraje wysoko rozwinięte na prace B+R wydają nawet ponad 3% swojego PKB przy znaczącym udziale sektora prywatnego. W naszym kraju w 2016 r. (według danych GUS) wskaźnik ten wyniósł 0,97%. Działanie 1.3 umożliwia uczelniom rozwój infrastruktury badawczej w tych obszarach, w których gospodarka zachodniopomorska jest najsilniejsza i najlepiej powiązana z sektorem nauki. Kluczowe inwestycje zgodne z potrzebami regionalnego rynku znalazły się w Kontrakcie Terytorialnym, czyli dokumencie wskazującym, jakie działania rozwojowe będą wspierane centralnie, a jakie z poziomu samorządowego. Narzędziem wyboru przedsięwzięć, które w najwyższym stopniu wpisują się w cele rozwojowe regionu w zakresie badawczo-rozwojowym, jest Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw (zob. artykuł „Dla nauki i biznesu”, biuletyn „RPO” 2017/3).

Lp. Projekt Uczelnia 1 Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych Politechnika Koszalińska 2 Doposażenie infrastruktury badawczej Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 3 Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 4 Laboratorium Ruchu Kolejowego Uniwersytet Szczeciński 5 Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) Akademia Morska w Szczecinie 6 Centrum badań okrętowych systemów energetycznych przeznaczonych dla jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej Akademia Morska w Szczecinie 7 Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 8 Kriogeniczna komora klimatyczna do badań jakości obiektów wielkogabarytowych oraz urządzeń i procesów technicznych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 9 Centrum pomiaru fizycznych i mechanicznych właściwości materiałów drzewnych Politechnika Koszalińska 10 Centrum Szybkiego Prototypowania (CSP) Politechnika Koszalińska

Jeden z projektów wpisanych na ZLIB, który otrzymał dofinansowanie w działaniu 1.3, prowadzi Politechnika Koszalińska (zob. „Eksperci od powłok”). Dwa inne dofinansowane przedsięwzięcia realizuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (zob. „Dla nauki i gospodarki”).

Agnieszka Dębicka, zastępca dyrektora Wydziału Wdrażania RPO w UMWZ: W poprzedniej perspektywie możliwość dofinansowania projektów dotyczących współpracy sektora nauki z przedsiębiorcami dawało poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R. To były pierwsze podjęte przez nasze uczelnie próby realizacji przedsięwzięć, wykraczających poza działalność dydaktyczną i tworzących podstawy dla współpracy z przedsiębiorcami. Dlatego obecnie w działaniu 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej położono większy nacisk na współpracę wnioskodawców (tj. uczelni wyższych, jednostek naukowych, konsorcjów naukowo-przemysłowych) z sektorem biznesu. Ma to odzwierciedlenie w nałożonych obligatoryjnie wskaźnikach produktu (np. inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju) oraz rezultatu (np. liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej). Dofinansowanie otrzymają te projekty, które m.in. przyczynią się do wzrostu nakładów prywatnych na B+R oraz połączą sferę nauki z biznesem. Tym samym umożliwią większe zaangażowanie finansowe firm w przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki naukowe. Ideą jest też zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce. Działanie to przeznaczone jest wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym (KT). Aktualnie w zał. 5b do KT wpisanych jest 10 projektów, z czego 4 otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości 25,6 mln zł. W kolejnym naborze złożonych zostało 5 projektów o łącznej wartości dofinansowania 25,12 mln zł.