Zainwestuj w technologię!

Linia technologiczna w firmie Hean Opakowania

140 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskali zachodniopomorscy przedsiębiorcy na realizację 74 inwestycji w najlepiej rozwiniętych branżach regionu zaliczanych do inteligentnych specjalizacji. Dofinansowanie pochodzi z działania 1.5 RPOWZ 2014-2020. Właśnie trwa kolejny nabór wniosków.

3 grudnia 2018 r. rozpoczął się konkurs w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. Tym razem dotacja jest przeznaczona na przedsięwzięcia firm, które mieszczą się w jednej z ośmiu inteligentnych specjalizacji regionu. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na konkurs 38,5 mln zł. Nabór potrwa do 1 marca 2019 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2019 r.

Konkurs – działanie 1.5 Termin, do którego można składać wnioski: 1 marca 2019 r.  Maksymalny poziom dofinansowania: •	55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw •	45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw Maksymalna kwota dofinansowania: 4 mln zł Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 tys. zł

Wspierane będą jedynie inwestycje początkowe (definicję zawiera regulamin zamieszczony w dokumentacji konkursowej). Nie można do nich zaliczyć:
• inwestycji prowadzących wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych zakładu
• inwestycji polegających wyłącznie na nabyciu akcji lub udziałów firmy
• wymiany instalacji lub urządzeń w zakładzie.

Przebieg wcześniejszych konkursów w tym działaniu dowodzi dużego zainteresowania przedsiębiorców dotacjami na inwestycje zbieżne ze specjalizacjami regionu.

Dawid Dachnowski, główny specjalista, Biuro ds. projektów badawczo-rozwojowych, Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego: Jest to już piąty konkurs w ramach działania 1.5. W poprzednim naborze możliwe było udzielenie wsparcia na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (sektor stoczniowy). Główną podstawą dla obecnie prowadzonego naboru jest z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej  w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które zwykle sprawiają trudności wnioskodawcom. Na etapie składania wniosku powtarzają się problemy z właściwym określeniem statusu przedsiębiorstwa, właściwym zakwalifikowaniem prowadzonej działalności do obszaru inteligentnych specjalizacji, a także z dostarczeniem wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji projektów przedsiębiorcy często popełniają błędy w procesie przeprowadzenia postępowania ofertowego.

Kondycjonowana woda

Jedną z firm, które skorzystały z działania 1.5 RPOWZ, jest ESC Global Sp. z o.o. z Dołuj pod Szczecinem. Spółka pozyskała 247 tys. zł na wprowadzenie nowej generacji produktów do konserwacji układów wody chłodzącej i kotłowej. Firma należy do czołówki wśród producentów środków chemicznych do kondycjonowania wody przemysłowej w Polsce i Europie. – Z naszych usług korzystają przede wszystkim zakłady przemysłu spożywczego. Klienci poszukują sposobów na zmniejszenie strat związanych z gorszymi właściwościami cieplnymi wody, zanieczyszczeniem czy korozją instalacji. Nasze preparaty chemiczne poprawiają parametry wody – mówi Daniel Musik, inżynier wsparcia technicznego w ESC Global. Ważnym elementem projektu był zakup analizatora składu chemicznego wody i osadów (wraz z wyposażeniem), a także nowego zbiornika mieszalniczego ze stali nierdzewnej z funkcją stałego monitoringu właściwości fizykochemicznych (pH, przewodność elektryczna, temperatura).

Nowoczesne laboratorium i wykwalifikowani pracownicy zapewniają najwyższą jakość produktów. Fot. Jakub Bessarab
Nowoczesne laboratorium i wykwalifikowani pracownicy zapewniają najwyższą jakość produktów. Fot. Jakub Bessarab

– Woda w zależności od źródła, z którego pochodzi, ma różny skład chemiczny i właściwości. Na przykład w rejonie Szczecina zawiera więcej krzemionki, w związku z czym ma tendencję do tworzenia tego typu osadów. Próbki wody pobrane z instalacji przemysłowej klienta poddajemy procesowi mineralizacji, a następnie badamy przy użyciu analizatora. To nowe urządzenie pozwala rozłożyć próbkę na czynniki pierwsze – poznać zawartość krzemu, wapnia, magnezu czy innych substancji. Proporcje, w których występują te pierwiastki, decydują o właściwościach wody. Ta wiedza pozwala nam dobrać odpowiedni skład preparatu z serii ESC 458, który będzie zastosowany u konkretnego klienta – wyjaśnia Daniel Musik. Tak przygotowany produkt pozwala zoptymalizować parametry chemiczne wody pochodzącej z przebadanego źródła. Jego zastosowanie zapobiega korozji instalacji i tworzeniu się osadów. Wszystko to ma wpływ na ograniczenie strat energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów u klienta.

Wartość całego projektu wynosi 676,5 tys. zł. Spółka zachęcona sukcesem ponownie sięgnęła po wsparcie z Programu Regionalnego. 18 października 2018 r. podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę na dofinansowanie projektu pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowatorskim zastosowaniem pochodnych aminowych oraz związków polimerowych do produkcji innowacyjnych preparatów do kondycjonowania wody w przemysłowych układach kotłowych i chłodniczych”. Tym razem wsparcie będzie pochodziło z działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ 2.

Ekologiczne opakowania

Program Regionalny wspiera rozwój firm w różnych obszarach inteligentnych specjalizacji. Jednym z nich są opakowania przyjazne środowisku. Rynek jest coraz bardziej wymagający, a klienci zwracają uwagę na ekologiczne aspekty produktów. – Opakowania biodegradowalne są jeszcze stosunkowo drogie w porównaniu ze standardowymi, ale otrzymujemy coraz więcej zapytań w tej sprawie. Nie interesowały nas rozwiązania połowiczne. Chcieliśmy wprowadzić opakowania, które – zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej – są w 100% biodegradowalne – mówi Jakub Głuszko, specjalista ds. produktu w firmie Hean Opakowania. Do produkcji tych opakowań przedsiębiorstwo wykorzystuje unikatową kombinację surowców: folii z nanocząstkami srebra oraz struny biodegradowalnej.

Firma wdrożyła także nowatorską technologię mikroperforacji laserowej do produkcji opakowań oddychających. Służą one przede wszystkim do pakowania karmy dla zwierząt. – W ramach projektu kupiliśmy i zainstalowaliśmy kompletną linię technologiczną, do której dołożyliśmy wiele przydatnych urządzeń peryferyjnych. Linia składa się m.in. z automatycznej zgrzewarki worków i torebek, dwóch stacji laserów (do mikroperforacji oraz nacinania opakowań) i stacji kontroli jakości wraz z dedykowanym jej oprogramowaniem – wymienia Jakub Głuszko. Nowatorskim rozwiązaniem było zastosowanie modułu do wytłaczania tekstu pismem Braille’a dla osób słabowidzących. W Polsce to bodaj jedyny wytwórca opakowań, który w jednym procesie produkcyjnym wytłacza takie napisy.

W procesie produkcyjnym wytłaczany jest na opakowaniach tekst pismem Braille’a dla osób słabowidzących. Fot. Hean Opakowania
W procesie produkcyjnym wytłaczany jest na opakowaniach tekst pismem Braille’a dla osób słabowidzących. Fot. Hean Opakowania

Linia technologiczna zapewnia dodatkowo takie możliwości techniczne, jak: insertowanie dna opakowania, automatyczne ustawianie sekcji zgrzewania wzdłużnego, kontrolę mechaniczną i optyczną docięcia dna worka, nanoszenie oznaczeń informacyjnych (np. data przydatności do spożycia, znak recyklingu), a także drukowanie raportów produkcyjnych. Stacje laserowe mają 20 tys. wariantów konfiguracji. – Dobrym rozwiązaniem było wzbogacenie linii o zautomatyzowany system kontroli jakości (detektor oparty na metodzie testów bąbelkowych). Dzięki temu jesteśmy w stanie zbadać szczelność każdej partii produkcyjnej – mówi Jakub Głuszko.

Wprowadzenie nowej technologii zaowocowało pozyskaniem kolejnych klientów. To wymierny zysk, do którego przyczyniła się realizacja projektu. – Dla nas było to okazją do zapoznania się z nowinkami technologicznymi. Korzystamy z najlepszych obecnie stosowanych na świecie rozwiązań – dodaje Jakub Głuszko. Najważniejsze, że technologia idzie w parze z ochroną środowiska. Realizacja projektu „Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych typu PET FOOD” pochłonęła ok. 2 mln zł. Prawie połowę kosztów (954,6 tys. zł) pokryło dofinansowanie z RPOWZ. Firma interesuje się kolejnymi możliwościami rozwoju przy wsparciu finansowym z Programu Regionalnego.

Jerzy Gontarz